Indsigelse til forslag til lokalplan for Postgrunden

Knud Erik Hansen, Valby – 30. juni 2017

Posthuslokalplanen er alt for præget af, at investorerne skal have mest muligt ud af deres penge. Det har medført, at det trods åbenlyse argumenter ikke har været muligt at få sænket bebyggelsesprocenten. Den er ekstrem høj. Den er 511 i det største byggeområde, hvor hovedinvestorerne har deres interesser og 482 for hele området, der skal bebygges. Det gør, at alle forsøgene på at skabe forbedringer, bliver kosmetik, der skal dækker over, at det er griskhed, der styrer projektet og ikke hensynet til et godt bymiljø.

Projektet harmonerer ikke med det bymiljø, det er placeret i. Dets profil er ødelæggende for den flade og forholdsvis lave profil, som præger Vesterbro og bebyggelsen øst for. Det ses tydeligt på den illustration, hvor højhusene ses fra Hovedbanen. Her stikker højhusene op uden, hverken samklang eller konstruktiv kontrast. Det samme fra andre synsvinkler. Højhusene virker kun forkert og virker mest som gøgeunger, der er ligeglad med det, de ødelægger. Det er ikke kun i den historiske bykerne, der er værdier, vi skal passe på. Den bygningsstruktur vi har lige uden for den historiske bykerne har også væsentlige værdier, der er værd at værne om.


Hertil kommer at højhusene ikke er i overensstemmelse med Københavns kommunes egen arkitekturpolitik. Den siger, at højhuse skal fremtræde som spir. Det kan de 23 m brede højhuse dårligt fremtræde som, og slet ikke, når de står så tæt, som de gør her. De vil fra mange synsvinkler fremtræde som en facade højt op i det blå.

Der er ej heller konsistens i lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens fremtræden (§6 stk.1). Her står der, at ”den nye bebyggelse skal udføres sådan, at den fremstår som en nytolkning af den omkringliggende by, hvor randbebyggelsen tager afsæt i karrébyens murede teglflader, mens de fritstående cirkulære bygninger (højhusene, keh) på plinten forholder sig mere til banens stålkonstruktioner.” Det er ikke ord, der følges ordentligt op i lokalplanen. Højhusene kan jo ses alle steder fra i den omliggende by og ikke kun fra banen, som de skal forholde sig til. De vil også kunne ses fra karrebyen og ødelæggende bryde dens arkitektoniske kvaliteter.

Projektet harmonerer ej heller med de kvaliteter, vi som brugere af byen kan ønske. Det område er udlagt til friareal er reelt et gangareal til bebyggelsen og ikke et grønt friareal. Der er i bydelen ikke nogle ordentlige grønne områder. Det vil derfor være passende at reservere en stor del af området til grønt område. Og det ikke kun for beboerne omkring postgrunden, men for alle os københavner. Det er en stor kvalitet at have en by med byparker. Det giver liv og kvalitet til byen. Det vil klæde København med en bypark her.

Jeg forslår derfor, at højhusene ikke bygges og at området hvor de ligger udlægges om park.

Bebyggelsesprocenten bør for hele området ikke afvige meget fra de 185, der ellers er maksimum for centrale områder i kommuneplanen. Det vil give et bedre miljø og det vil begrænse den biltrafik, som skabes i et område, der i forvejen er hårdt belastet i forhold til vejenes kapacitet.

Der er kun planlagt ca. 90 almene boliger. Det udgør 4,6 pct. af det samlede etageareal. Bebyggelsen bidrager dermed kun minimal til at tilvejebringe betalbare boliger.

Det er i modstrid med målet om en klimamæssig grøn by, at der tillades så mange parkeringspladser, i alt ca. 1400. Postgrunden ligger tæt ved mange kollektive forbindelser. Der bør derfor maksimalt være 1 parkeringsplads pr 200 kvm etageareal og ikke 1 pr 175 kvm. De 500 parkeringsplads, som der helt ekstraordinært er lagt ind, bør fjernes.

Det er bemærkelsesværdigt, at Trafikstyrelsen siger, at de afstår fra at kræve, at der etableres en fjernbus terminal på grunden. Styrelsen siger med andre ord, at det ville have været godt, men at den massive bebyggelse ikke efterlader plads til det. Der er brug for at få orden på fjernbusforholdene. Postgrunden havde været en god plads til den. Kommunen bør derfor snarest sikre at andre relevante placeringer kan realiseres. Det kunne være ved Ny Ellebjerg station.

Havde projektet ikke skulle tilgodese en finanskapitals interesser i maksimal indtjening, havde der været helt andre muligheder for området. Det vil klæde kommunen at tænke på byen som noget, der skal skabe kvalitet for os som borgere og brugere af byen. Det gøres ikke i dette lokalplanforslag ikke. Det bør forkastes.

Nogle link:
Facebook gruppe
Artikel i Politiken
Postgrunden -Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, VVM og miljørapport – og høringssvar
Startredegørelse

, , , ,